SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมในช่วงต้นๆ ของปีการศึกษา ซึ่งนิสิตแต่ละชั้นปีได้จัดพานดอกไม้เพื่อให้นิสิตตัวแทนของชั้นปี ไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และได้มีกิจกรรม มอบเกียรติบัตร ประเภทนิสิตที่มีผลการเรียนเด่น เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ประเภทนิสิตที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และประเภทนิสิตที่มีพัฒนาการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วยังมีการมอบรางวัลนิสิตที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัล "สัตภัณฑ์ทองคำ" ประจำปี2561 ได้แก่นายกิติพงษ์ วงศ์สาม และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต ที่เสียสละเวลาช่วยเหลืองานวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดยมีรองศาสตร์จารย์ ดร.ต่อพงษ์ กรีธาชาติ ได้ให้โอวาสแก่นิสิต และได้ร่วมกับคณาจารย์ผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อแสดงถึงความเมตตา ของอาจารย์และลูกศิษย์
 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/30/2018 5:51:56 PM