ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ "เลิกใช้แก้วพลาสติก มาใช้แก้วส่วนตัว"

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ "เลิกใช้แก้วพลาสติก มาใช้แก้วส่วนตัว" ตามนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN UNIVERSITY ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารฯ รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

        ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียว เพื่อทำกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสีเขียวร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ และมีส่วนร่วมทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ ลดการใช้ขยะ และรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดช่วยมหาวิทยาลัยประหยัดพลังงาน สามารถเข้าชมและศึกษาเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว ได้ที่ http://www.clm.up.ac.th/greenlibrary/index.php


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 11:08:57 AM