หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “พลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน”

หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “พลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน” ในระหว่างวันที่25-26 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างบุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :    นิสิตช่วยงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/30/2018 4:37:50 PM