คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ต่อคณะกรรมการ MAI มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลต่อคณะกรรมการ MAI มหาวิทยาลัยพะเยา  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้แนวคิด “ร้านค้าศูนย์บาท” เพื่อสร้างเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืนในตำบลแม่กา” (เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเนินพันธกิจด้านบริการวิชาการ ตามปณิธาน มหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

ภาพ :   ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/30/2018 4:32:04 PM