โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี บรรยายเรื่อง 8 ปีแห่งความภูมิใจและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ บรรยายเรื่อง การรับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์แนะแนว ได้ทราบถึงนโยบายและขั้นตอนการรับเข้าของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ภาพ :   งานรับเข้าศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/30/2018 8:44:04 AM