ม.พะเยา Kick Off 3 กันยานี้ ร้านค้า..งดแจกถุงพลาสติก รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทน พร้อมสร้างแรงจูงใจลดราคาอาหารและเครื่องดื่ม


ม.พะเยา Kick Off 3 กันยานี้ ร้านค้า..งดแจกถุงพลาสติก รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทน พร้อมสร้างแรงจูงใจลดราคาอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมกองอาคารสถานที่และงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติก ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร นิสิต นักเรียน ตลอดจนประกอบการร้านค้า และประชาชนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยพะเยา เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก โดยได้ลงนามMOU ความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการลดปริมาณขยะพลาสติกในรูปแบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการใช้ถุงผ้า การใช้แก้วส่วนตัวมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้จะเป็นมาตรการแบบจริงจัง ที่ทุกคนร่วมมือกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดขยะพลาสติกที่ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังร่วมมือกันแก้ไข ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีข้อตกลงร่วมมือที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านค้าของผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการลดราคาอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้          

1. ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่าแก่บุคลากร นิสิต และนักเรียนฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ยกเว้นเฉพาะของร้อน และให้สนับสนุนกิจกรรมถุงผ้าให้ยืมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินกิจกรรมต่อไป

2. ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มและร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่ม จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับบุคลากร นิสิต และนักเรียนฯ ที่นำแก้วน้ำมาเอง จะไม่ให้หลอดพลาสติกโดยอัตโนมัติอีกต่อไป

3. ลดปริมาณช้อนส้อม พลาสติกโดยร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร และร้านสะดวกซื้อ ที่มีการจำหน่ายอาหารจะไม่ให้ช้อนส้อมพลาสติกโดยอัตโนมัติอีกต่อไป โดยจะถามบุคลากร นิสิต และนักเรียนฯก่อนว่า ต้องการช้อนส้อมพลาสติกหรือไม่

4. นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาจะยกเลิกภาชนะจากโฟมทั้งในร้านสะดวกและในร้านอื่นๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย โดยร้านค้าที่จำหน่ายอาหารจะลดราคาให้ 3 บาทสำหรับบุคลากรและนิสิตที่นำกล่องใส่อาหารมาเอง

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือร่วมใจใช้แก้วน้ำส่วนตัว ถุงผ้า หรือถ้าท่านใดมีถุงผ้าเกินความจำเป็น สามารถนำมาบริจาคเข้าร่วมโครงการยืมคืนถุงผ้าเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทุกวัน ณ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) เพื่อโลก เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเราภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/29/2018 4:17:48 PM