ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น GREEN UNIVERSITY และในวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์บรรณสารฯ รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน (ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)

4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

          ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียว เพื่อทำกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสีเขียวร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ และมีส่วนร่วมทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ ลดการใช้ขยะ และรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดช่วยมหาวิทยาลัยประหยัดพลังงาน สามารถเข้าชมและศึกษาเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว ได้ที่ http://www.clm.up.ac.th/greenlibrary/index.php


ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/28/2018 4:29:43 PM