คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ศศ 6101004) ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ศศ 6101004) ประจำปีการศึกษา 2561ณ ห้อง CE14203 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำคณาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและหลักเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตรฯ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล 
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
14
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/28/2018 1:42:50 PM