คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันพุธที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (ศศ 6101003)” อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่

  1. 1. สาขาวิชาภาษาจีน และ ภาษาจีนควบภาษาอังกฤษ
  2. 2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  3. 3. สาขาวิชาภาษาไทย
  4. 4. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาฝรั่งเศสควบภาษาอังกฤษ
  5. 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การสอบ Pre-test เพื่อวัดความรู้ของนักศึกษา การเรียนปรับพื้นฐานตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา แนะนำคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ แนะนำการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา กิจกรรมห้องเชียร์คณะศิลปศาสตร์ และ Post-test เพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษาหลังจบโครงการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
1-10
สิงหาคม
2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/27/2018 4:20:25 PM