คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การพัฒนาความรู้ด้าน E-Learning”

เมื่อวันพุธที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ การพัฒนาความรู้ด้าน E-Learning” ณ ห้อง CE14204 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็น ประธานกล่าวเปิดงาน  คุณเพ็ชร พงษ์เฉย และ คุณธนากร ภู่กร เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning”  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
8-9
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/28/2018 9:55:44 AM