ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เกณฑ์ CUPT QA 2560

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เกณฑ์ CUPT QA 2560 

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯณ ห้องนิทรรศการ ชั้น2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ อาจารย์ธเนศ   ทองเดชศรี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ และอาจารย์ดารารัตน์   คำเป็ง  ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นผู้ดำเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมานำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แต่ละฝ่าย นอกจากนี้ยังได้มีการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการประจำคณะฯ คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า บุคลากรสายบริการ รวมไปถึงผู้ใช้ประโยชน์จากบัณฑิต บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา และเพื่อการสะท้อนข้อมูลที่ดีและส่วนที่คณะฯ ควรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป


ภาพ :   นิวาท ทาพรหม   
ข้อมูล/ข่าว :    นิวาท ทาพรหม   
เพิ่มข่าวโดย :   niwat.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/27/2018 1:23:55 PM