คณะผู้ประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ (CUPT-QA) เยี่ยมชมโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะผู้ประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ (CUPT-QA) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร. พงศ์เทพ จิระโร มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร. น้ำฝน กันมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดูการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว 1 ใน 7 สำนักงานในเขตภาคเหนือ ปี 2561 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมในด้านการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office) การจัดการของเสีย (Waste Management) และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Indoor & Outdoor Environment) ทั้งนี้ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์สามารถจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในคณะฯ โดยดำเนิน โครงการจัดการขยะ LibArts 3 Rs” Reduce-Reuse-Recycle (ลดการใช้-ใช้ซ้ำ-นำกลับมาใช้ใหม่) และประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ จำนวน 63% หรือปริมาณ 1,130 กิโลกรัม ของขยะที่เกิดขึ้นภายในคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างเดือนมกราคม  ถึง เดือนมิถุนายน 2561  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร. รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดี

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : ดร. รัตนา ยาวิเลิง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
21
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. รัตนา ยาวิเลิง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/27/2018 8:47:30 AM