เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเดินเข้าม. มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/27/2018 9:40:58 AM