สัมมนาครูแนะแนวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

     มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการสัมมนาครูแนะแนว ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดมากกว่า 200 คน จากทั้งหมด 74 โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยภายในกิจกรรมนอกจากจะมีการเตรียมความพร้อมของครูแนะแนวในการรับนิสิตเข้ามาศึกษาต่อแล้ว ยังมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบให้กับครูแนะแนวซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีด้านการแนะแนวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาจนครบวาระเกษียณอายุราชการทั้งหมด 2 ท่านด้วยกันได้แก่ คุณครูพวงพยอม อุสาหะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คุณครูสุนทร อรุณฤทธิเดชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวในภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย / ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/24/2018 1:03:37 PM