SEEN ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย โดยมี ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา หัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี กล่าวเปิดงาน ก่อนเริ่มการอบรมได้มีการเล่นเกมตอบคำถามด้านการจัดการสารเคมี เพื่อทดสอบความรู้ก่อนอบรม โดยได้รับเกียรติผู้เป็นวิทยากรภายใน ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ประธานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ นางสาวทิพวรรณ ทักท้วง นายวีรวัฒน์ เมืองคำ และนายไพฑูรย์ ขำจันทร์ แล้วยังได้มีวิทยากรภายนอกจากหน่วยปฏิบัติการกู้ฉุกเฉิน ได้ให้ความรู้ด้านการกู้ชีพเบื้องต้น และบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองพะเยาได้ให้ความรู้ด้านการซ้อมการระงับเพลิงไหม้ และการอบพยพ การอบรมครั้งนี้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 2677-2558 (ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี) โดยมีผู้ร่วมอบรม คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และ รปภ. เข้าร่วมรับความรู้ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2018 8:08:15 AM