คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ CUPT QA ปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ CUPT QA ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องประชุม CE 14203 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งภายนอกและภายในจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.น้ำฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ IQA เป็นเครื่องมีอในการทำงานและบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
20-21
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2018 2:21:23 PM