ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอทางวิชาการ ณ ห้อง CE 09305 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติ์จาก ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ โครงการมีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Siegfried K. F. Gohlke, Dr. William J. Kingsbury และ อาจารย์ สุวิทย์ ติคำ      

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
4
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2018 10:26:27 AM