คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงนิทานภาษาอังกฤษ (U-School)

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประกวดการอ่านออกเสียงนิทานภาษาอังกฤษ ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวด โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง CE 13402 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง CE 13403 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง และจบด้วยพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
15
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2018 9:23:39 AM