"180 กว่าโรงเรียนมากกว่า 11 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาครูแนะแนวมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดพิษณุโลก"

"180 กว่าโรงเรียนมากกว่า 11 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาครูแนะแนวมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดพิษณุโลก"


      วันนี้เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว รวมถึงนักเรียนจาก 11 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่มาร่วมกิจกรรมสัมนาครูแนะแนวและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์กับสังคมในยุคปัจจุบันอีกด้วย


      นอกจากนี้กิจกรรมสัมนาครูแนะแนวยังมีการบรรยายถึงหัวข้อ "การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา2562" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้ร่วมเข้าร่วมทั้งสิ้นมากกว่า 400 คน จาก180กว่าโรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครูแนะแนวและนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆและทุกหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชน สังคมอย่างแท้จริงภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย , บรรเจิด หงษ์จักร , กนกวรรณ ประภาการณ์ ,กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย , บรรเจิด หงษ์จักร , กนกวรรณ ประภาการณ์ ,กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/21/2018 4:26:03 PM