สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา เปิดหลักสูตรพันธ์ุใหม่ให้เรียนฟรี ! ปั้นเกษตรกรสู่ Smart farming

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา เปิดหลักสูตรพันธ์ุใหม่ให้เรียนฟรี ! ปั้นเกษตรกรสู่ Smart farming

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming โดยจัดการศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาซึ่งยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้ว เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในระบบการเกษตรและการจัดการฟาร์ม ระบบเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทยที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านการเรียนด้านทฤษฎีเพื่อให้มีองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติได้ ซึ่งหลังจากผ่านการฝึกอบรม  ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถที่ทำได้จริง การเรียนตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลา 6 เดือน เป็นหลักสูตรภาษาไทย เปิดเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และสถานประกอบการทางด้านการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แพร่ น่าน โดยหัวข้อในการจัดการเรียนการสอน คือ

หัวข้อที่ 1 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Technology)

หัวข้อที่ 2 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชผสมผสาน (Integrating Pest Management Technology)

หัวข้อที่ 3 ระบบการจัดการธาตุอาหารพืชสมัยใหม่ (Modern Plant Nutritional Management System)

หัวข้อที่ 4 การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)

หัวข้อที่ 5 เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)

หัวข้อที่ 6 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)

หัวข้อที่ 7 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Developing Technology)

หัวข้อที่ 8 มาตรฐานและข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมการเกษตร (Standards and Specifications of Agricultural Industry)

หัวข้อที่ 9 กลยุทธ์การตลาดเกษตร (Agricultural Marketing Strategies)

หัวข้อที่ 10 การเขียนแผนธุรกิจ (Business Planning)

หัวข้อที่ 11 ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

หัวข้อที่ 12 การศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

การเปิดสอนหลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเรียนโดยให้ผู้ที่สนใจ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับจำนวน 60 คน โดยจะเปิดระบบให้เข้ามาสมัครแบบ Online เว็บไซต์ www.upagri.com ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มเรียนวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจนครบหลักสูตรที่กำหนด ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ประธานหลักสูตร โทร. 08 1869 9497 หรือ 0 5446 6666 ต่อ 3156


 

 


ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/21/2018 4:37:09 PM