คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม UB002 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "รู้เรื่องแบรนด์ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ" และ "อัจริยะแบรนด์พะเยา" เพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) อาทิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา ให้เกิดความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อนจะมีการระดมสมองและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อสร้างแบรนด์จังหวัดพะเยาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/21/2018 1:52:43 PM