คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Young & Smart Accountants)

เมื่อเร็วๆนี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Young & Smart Accountants) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง จัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/21/2018 1:49:06 PM