คณะศิลปศาสตร์จัดการประเมินติดตามรายงานความก้าวหน้า โครงการ “1 คณะ 1 โมเดล”

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดรายงานความก้าวหน้า โครงการ “1 คณะ 1 โมเดล ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวรายงานความก้าวหน้าฯ ของโครงการวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการ MAI จากมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นคณะกรรมการ MAI ดำเนินการติดตามโครงการฯ ผ่านกระบวนการสังเกต รับฟัง และสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ คณะศิลปศาสตร์ จากนั้นดำเนินการวิพากษ์ผลการแต่งนิทานฯ ประชุมและตัดสินผลการประกวดนิทานฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะวิจัยฯ และจบด้วยพิธีมอบรางวัลฯ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
15
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/21/2018 8:44:47 AM