การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ ในการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Post- test) จำนวน 19 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทยแก่นิสิต รวมนิสิตจำนวนทั้งสิ้น 4,456 คน ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/20/2018 8:58:27 AM