รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้กับนิสิต ม. พะเยา ณ สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

สืบเนื่องจาก รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาและวิจัยในมหาวิทยาลัยของจีน สภากองทุนแห่งชาติจีน (Chinese Scholarship Council; CSC) เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนและบริหารโครงการทุนการศึกษารัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship Programs) โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยของจีนในการลงทะเบียนเรียนกับนักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่นในประเทศจีน

ในการนี้ นายพัลลภ อินทะนิล นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเพื่อได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ สวนพฤกศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden; XTBG) สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences; CAS) ซึ่งสอดคล้องกับที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ XTBG, CAS ในการดำเนินงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การฝึกอบรมและสัมมนา การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและคณาจารย์ระหว่างสถาบัน ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญาโท-เอก ณ XTBG, CAS สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย


ภาพ :   ดร. มนตรี แสนวังสี, นายพัลลภ อินทะนิล,   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก, นายพัลลภ อินทะนิล   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/16/2018 5:12:21 PM