โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และให้โอวาทนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้น เป็นการแนะนำขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ นายธิตินนท์ มณีธรรม การแนะนำขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย หัวหน้างานห้องสมุดสาขา นายวิชญนนท์ มณีชาติ และการแนะนำขั้นตอนการให้บริการของกองบริการการศึกษา โดย หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล นางสาวกัลวรา ภูมิลา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และกองบริการการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 168 คน ณ ห้อง ICT 1108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/14/2018 8:50:45 AM