กองกิจการนิสิต มอบป้าย “คณะปลอดบุหรี่”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. งานวินัยและแนะแนวอาชีพนิสิต ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ คณะปลอดบุหรี่”  โดยได้มอบป้าย คณะปลอดบุหรี่ให้แก่ทั้ง 15 คณะ / 2 วิทยาลัย ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวรายงานกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดบริเวณพื้นที่อาคารในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก และวัดสมรรถนะสภาพทางปอดของนิสิต บุคลากร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และคัดเลือกพื้นที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดทำพื้นที่สูบบุหรี่จำนวน 16 จุด ในมหาวิทยาลัย

 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 3:12:32 PM