กิจกรรมธรรมะบรรยาย "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย”

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” เมื่อวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Open UP และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะชีวิตให้แก่นิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางด้านสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ โดยการใช้ธรรมะเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรมโดย พระครูธีรสุตพจน์,ดร. เจ้าอาวาสวัดผาลาด ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ และพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระธรรม  

 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 3:12:51 PM