คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงไชยบุรีและแขวงอุดมไชย)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงไชยบุรีและแขวงอุดมไชย จำนวน 40 คน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์ชัย  วิชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว และดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้


ภาพ :   สถาพร มโนวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 4:02:09 PM