คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “ฝึกอบรมโปรแกรม UP Office 365”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อฝึกอบรมโปรแกรม UP Office 365” ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิตินนท์ มณีธรรม และ คุณนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก มาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพ : นายสุธิพงษ์ อินทนู 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
3
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายสุธิพงษ์ อินทนู   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุธิพงษ์ อินทนู/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 2:57:14 PM