คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา โดยความร่วมมือจาก กอ.รมน.ภาค 3

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร คณาจารย์ และตัวแทนจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงานเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดโดยความร่วมมือจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 3 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพบปะ สนทนา และรับฟังการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา จากคณาจารย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค 3 ในโอกาสต่อไป 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 9:25:37 AM