คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

 

  1. 1. แนะนำผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
  2. 2. คณบดีฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนิสิตใหม่
  3. 3. แนะนำหลักสูตร อาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของแต่ละสาขาวิชา
  4. 4. การลงทะเบียนเรียนและตอบข้อซักถามรายละเอียดต่างๆ

 

ภาพ : นายปรินทร พุทธาก้อน/ นายธนวัฒน์ ตั้งตระการพงษ์ 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
31
กรกฎาคม
2561


ภาพ :   นายปรินทร พุทธาก้อน/ นายธนวัฒน์ ตั้งตระการพงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 11:07:16 AM