ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านสถาปัตย์ 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดให้บริการทางด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี มีการดำเนินการหลักสูตร 5 หลักสูตรคือ ศิลปะและการออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์สากล , ศิลปะการแสดง และ สถาปัตยกรรมภายใน ด้วยปณิธาน “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” และ ตามวิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้ได้มีแนวทางในการนำเสนอผลงานของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกหลักสูตรมีส่วนร่วม และได้จัดให้มีการประกวดเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์และการออกแบบกับสถาบันศึกษาในจังหวัดพะเยา

 

ภาพ :   ธนกร สุขเกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนกร สุขเกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   niwat.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/8/2018 9:58:55 AM