คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561” ณ ห้องประชุม CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดี คณะศิลปศาสตร์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย


  1. 1. แนะนำอาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อและบุคลากรใหม่ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ และมอบคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. 2. มอบรางวัลอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
  3. 3. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  4. 4. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำหรับอาจารย์ที่ขอรับการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นอกจากนี้ ท่านคณบดีฯ ยังได้กล่าวต้อนรับบุคลากร เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ และแจ้งการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งแนวทางการปรับปฏิทินการศึกษา การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานข้อมูลจำนวนนิสิตคณะศิลปศาสตร์ประจำปี 2561 และข้อมูลกิจกรรม Pre-University Program รายงานข้อมูลการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา แห่งที่2 และตอบข้อซักถามจากบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
2
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 3:44:19 PM