นิสิต SEEN เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีการบำบัดสี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ และนิสิตปริญญาตรีควบโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีการบำบัดสี โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการบำบัดสีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้ความรู้จากห้องเรียนแล้ว ทางวิทยาลัยพลังงานฯ ยังสนับสนุนการเสริมทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง การสัมนาครั้งนี้จัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 11:43:39 AM