...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม...

       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นิสิต และบุคลากรคณะฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทานและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตและบุคลากรของคณะ ได้มีส่วนร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

     โดยมีอาจารย์สัณชัยห์ หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมคณาจารย์ภายในคณะฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2018 5:00:05 PM