…คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต...

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 6) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านไปยังรุ่นลูกหลานให้ได้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต  

        โดยมีปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้น้องๆนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ฐาน คือ ฐานการสานตะกร้า การสานเข่งปลาทู การทำตุง การทำยาหม่อง การทำลูกประคบ การทำน้ำสมุนไพร การสานฝาชี และการแกะกระกระดาษให้เป็นลายไทย โดยแบ่งกลุ่มนิสิตออกไปตามฐาน เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานนั้นๆ


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 10:35:01 AM