งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ทันตแพทย์

งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ทันตแพทย์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ  ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ หัวหน้าศูนย์บริการทางทันตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนิสิต เพื่อแนะนำข้อมูลทางด้านความพร้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้บริการทางทันตกรรมของคณะ การบริการชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองนิสิตใหม่อีกด้วย และในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะหรือมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์รุ่นพี่ร่วมตอบคำถาม และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นการทำสัญญาการเป็นนิสิต เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทย์ ระหว่างนิสิตทันตแพทย์ใหม่กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ห้องภูกามยาว 2 มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2018 4:58:12 PM