ดร.พจนศักดิ์ พจนา เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย IEEE-OMN2018 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดร.พจนศักดิ์ พจนา เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย IEEE-OMN2018 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561 ดร.พจนศักดิ์ พจนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย เรื่อง Au Nanoporous Arrays on Substrate Fabricated by Direct-Imprinting Using Polymer Film Mold. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (IEEE-OMN2018) ?cole polytechnique f?d?rale de Lausanne EPFL. เมือง โลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2018 10:40:56 AM