สำนักงานอธิการบดี เปิดหีบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น  ณ หน่วยเสนอชื่อสำนักงานอธิการบดี ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.พะเยา  สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากร มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ รายชื่อที่ได้รับการเสนอทั้งหมด ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และพิจารณาให้เหลือ จำนวน 3 รายชื่อ            เพื่อดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามกระบวนการต่อไป


ภาพ :   ทิฆัมพร วงษารัตน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2018 10:15:05 AM