โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลจำลอง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีพร้อมรองคณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่ รวมถึงการกำหนดชื่อสาขา เกณฑ์คุณภาพของผลงาน การทำเอกสารคำสอน เอกสารคำสอน การทำบทความวิชาการ การทำวิจัย การทำหนังสือ ตำราและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Facebook


ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2018 1:53:02 PM