ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมปลูกต้นศรีตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ  ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ และทันตแพทย์หญิง  วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ หัวหน้าศูนย์บริการทางทันตกรรม ร่วมปลูกต้นศรีตรัง บริเวณลานจอดรถ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเสริมสร้างภูมิทัศน์ของคณะ โดย ต้นศรีตรัง มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ออกดอกสีม่วง ชอบแดด ปลูกได้ดีกับดินทุกชนิด ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 4 10 เมตร ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/4/2018 1:12:26 AM