คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

          วันนี้เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับนิสิตได้รับทราบ เช่น ด้านการเรียนการสอน การติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในคณะ ระหว่างการศึกษา และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากนิสิตรุ่นพี่ จัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/3/2018 2:35:26 PM