คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการวันแรกพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการวันแรกพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับผู้ปกครองของนิสิตได้รับทราบ เช่น ด้านการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/3/2018 2:32:04 PM