อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ที่เชียงม่วน

ดร.ธิติ ไวกวี นักวิจัย ผศ.ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร นักวิจัยร่วม และ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ผู้ช่วยนักวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล เรื่อง " ขนมดอกซ้อ " ให้แก่คณะกรรมการที่มาเยี่ยมชม พบปะพูดคุยกับคนในพื้นที่ และร่วมทำขนม กับปลูกต้นไม้ ณ วัดท่าฟ้าเหนือ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

Facebook


ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/3/2018 12:40:05 PM