การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ UB004 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ได้ให้เกียรติให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ และกล่าวต้อนรับนิสิตอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ได้มีตัวแทนคณาจารย์จากสาขาต่างๆในคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย,สาขาวิชาภาษาจีน,สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้กล่าวแนะนำสาขาและหลักสูตรในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตในเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยาให้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์ในอนาคตต่อไป 

ภาพ/ข่าว : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล 
ข้อมูล : นางสาวโสภิดา สุทธนะ/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน 
UB004 1 สิงหาคม 2561 

ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 3:44:50 PM