คณะศิลปศาสตร์จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ศศ 6101001” ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์  พูนพงษ์ งามเกษม คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ศศ 6101001 ในหัวข้อ การจัดทำข้อกำหนดหลักสูตรและการระดมความคิดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร AUN QA” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิวานนท์ พูพวก และ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย มาเป็นวิทยากร  


ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ภาพ/ข้อมูล : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์/ นางสาวโสภิดา สุทธนะ 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
23-24
กรกฎาคม 2561


ภาพ :   นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 1:35:33 PM