คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของคณะฯ และตอบข้อซักถาม

...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของคณะฯ และตอบข้อซักถาม...

        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านกิจการนิสิต รวมไปถึงแนะนำสถานที่และอาคารเรียน

       โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลคณะฯเบื้องต้น จากนั้นเปิดโอกาสให้ทางผู้ปกครองนิสิตใหม่ได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ เพื่อเข้าใจข้อมูลตรงกัน


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/1/2018 12:49:01 PM