SEEN จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณาจารย์ภายในวิทยาลัยพลังงานฯ พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ได้แนะนำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในเบื้องต้น และให้โอกาสซักถาม ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความกันเอง


ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/31/2018 5:51:40 PM