มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ร่วมกับจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ร่วมกับจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวพะเยา ร่วมพิธีจำนวนมากท่ามกลางสายฝนโปรยปรายตลอดช่วงเช้า ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้  1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก      3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และ 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

(ที่มา : https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100720_Asarnha_Puja_Day.html)


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/31/2018 12:10:46 PM